Collectieve schuldenregeling

Collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure voor personen met structurele schuldproblemen. De rechtbank kan u een 'collectieve schuldenregeling' toestaan om uw de financiële toestand te herstellen, zodat:

 • u uw schulden kan betalen in de mate van het mogelijke;
 • u en uw gezin menswaardig kunnen leven.

Wat zijn de voorwaarden voor een collectieve schuldenregeling?

 • U hebt een overmatige schuldenlast. U bent niet meer in staat om uw schulden te betalen.  Het gaat niet om een tijdelijk probleem
 • U hebt uw onvermogen niet zelf bewerkstelligd.
 • U bent geen handelaar geweest tijdens de 6 maanden vóór de aanvraag.
 • U woont in België.

Hoe verloopt een collectieve schuldenregeling?

Verzoekschrift

De aanvraag bij de rechtbank moet gebeuren met een verzoekschrift. U kunt een afspraak maken met het team schuldhulpverlening: voor hulp bij het opstellen van het verzoekschrift, het overzicht van de schulden of voor het aanvragen van een advocaat.

Onderzoek schulden

De schuldbemiddelaar die de rechtbank aanduidt onderzoekt de schulden. Hij schrijft alle schuldeisers aan voor een opgave van de schulden en een bewijs ervan. Schulden die niet 'gegrond' zijn, worden niet in de schuldenregeling opgenomen.

Onderzoek vermogen

De schuldbemiddelaar onderzoekt ook de inkomsten en bezittingen van de schuldenaar en kijkt na wat verkocht kan worden.

Voorstel schuldenregeling

De schuldbemiddelaar doet een voorstel van schuldenregeling aan de schuldeisers. De schuldenaar krijgt een menswaardig bestaan gegarandeerd als hij zich houdt aan de voorwaarden. De periode van afbetaling wordt beperkt in de tijd (5-7 jaar). Schulden die in die periode niet volledig afbetaald zijn, worden in principe kwijtgescholden.

Beslissing rechtbank

Als niet alle schuldeisers akkoord gaan met het voorstel, zal de rechter beslissen en eventueel een afbetalingsregeling opleggen.

Opvolging

Tijdens de collectieve schuldenregeling komen alle inkomsten toe bij de schuldbemiddelaar, die de afbetalingen doet. Hij betaalt de schuldenaar een 'leefgeld' en spreekt af wat daarvan betaald moet worden: het huishoudgeld, de huishuur, de energie, enz.. Er mogen geen nieuwe schulden gemaakt worden. Soms werkt de schuldbemiddelaar samen met het team schuldhulpverlening voor een budgetbeheer van de toelage.

Einde collectieve schuldenregeling

De collectieve schuldenregeling eindigt:

 • als de voorwaarden niet opgevolgd zijn (bv. verbod om nieuwe schulden te maken)
 • als de periode van de schuldenregeling verstreken is en de voorwaarden zijn nageleefd;
 • als er geen akkoord mogelijk is over de afbetalingsregeling en geen gerechtelijke beslissing daarover;
 • als de financiële toestand van de schuldenaar sterk verbetert ('terugkeer tot beter fortuin')
 • bij moeilijkheden bij de uitvoer of het opduiken van nieuwe feiten.

Wat kost een collectieve schuldenregeling?

De hulp vanuit het OCMW bij het aanvragen van de collectieve schuldenregeling of bij budgetbeheer, moet niet betaald worden. De schuldbemiddelaar ontvangt een honorarium en kostenvergoeding op het gedeelte dat beschikbaar is voor afbetaling aan schuldeisers. Dit wordt dus niet afgetrokken van het leefgeld van de schuldenaar.