Leefloon

Wat is een leefloon?

Het recht op maatschappelijke integratie, waarvan het leefloon een onderdeel is, is aan een aantal voorwaarden verbonden. Het leefloon is echter maar één van de vormen van hulpverlening van het OCMW. De opdracht van het OCMW is niet om een inkomen toe te kennen, maar wel de kans te bieden om terug zelfstandig een eigen leven in handen te nemen. Indien het mogelijk is, tracht men via een tewerkstelling de integratie in de maatschappij te verzekeren.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden om recht te hebben op maatschappelijke integratie zijn:

 • verblijfplaats: in België verblijven; 
 • leeftijd: meerderjarig zijn (of ontvoogd door huwelijk, of een kind ten laste hebben);
 • nationaliteit: Belg (ofwel EG-onderdaan met verblijfsrecht langer dan 3 maand, ofwel vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister, ofwel erkend vluchteling, ofwel erkend staatsloze);
 • inkomen: bestaansmiddelen lager dan het bedrag van het leefloon;
 • werkwilligheid: werkbereid zijn, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet kan;
 • rechten gebruiken: uitkeringen sociale zekerheid, onderhoudverplichtingen.

Het recht op maatschappelijke integratie kan toegekend worden in de volgende vormen:

 • een tewerkstelling (voor -25 jarigen binnen de drie maanden na de aanvraag);
 • een individueel integratieproject dat leidt tot een tewerkstelling (verplicht voor -25-jarigen);
 • een leefloon (in afwachting van een tewerkstelling of tijdens het individueel integratieproject).

Bijkomende voordelen leefloon

 • Sociaal maximumtarief tarief elektriciteit en aardgas;
 • Verhoogde tussenkomst in de ziekteverzekering (na 3 maanden recht)
 • Vrijstelling belasting oppervlaktewateren;
 • Sociaal tarief telefoon;
 • Sociaal abonnement 'De Lijn'.

Equivalent leefloon (leefgeld)

Vreemdelingen die ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister, hebben geen recht op een RMI-leefloon, maar kunnen  wel een'equivalent leefloon' (of 'leefgeld') krijgen.  De bedragen van het leefgeld zijn dezelfde als die van het leefloon.