Andere informatie nodig?

Sociale tewerkstelling

Wat is sociale tewerkstelling?

Sociale tewerkstelling kan een oplossing zijn voor mensen met een OCMW-uitkering die geen kans maken op de gewone arbeidsmarkt. Door hen tijdelijk tewerk te stellen krijgen zij arbeidservaring, arbeidsritme en een dagbezigheid. Zij werken voor hun inkomen, komen in contact met anderen en verhogen hun kansen op verdere tewerkstelling.

Onze aanpak

Eerst tracht de arbeidsbemiddelaar de werkzoekende aan een job te helpen op de gewone arbeidsmarkt. Een sociale tewerkstelling kan pas als er daar geen werk te vinden is. Vaak gaat het dan om een combinatie van factoren: te weinig werkervaring, onvoldoende opleiding, te hoge leeftijd, beperkte kennis van het Nederlands, handicaps, te weinig flexibiliteit omwille van de gezinssituatie… De arbeidsbemiddelaar bespreekt met de werkzoekende welk soort werk hij wil én kan.

De arbeidsbemiddelaar zoekt naar passende tewerkstellingsplaatsen in het eigen OCMW, in instellingen of vzw's in het Leuvense of bij privé-werkgevers: werk op maat. Nadien gaat de werkzoekende op gesprek bij mogelijke tewerkstellingsplaatsen om kennis te maken. De tewerkstelling kan pas starten als er passend werk gevonden is en als de OCMW-Raad akkoord gaat. De arbeidsgeneeskundige dienst onderzoekt of de kandidaat medisch geschikt is voor het werk.

De tewerkstellingsplaats zorgt voor een goede begeleiding van de werknemer op de werkvloer. Regelmatig is er contact met de arbeidsbemiddelaar van het OCMW om te kijken hoe de tewerkstelling verloopt en om problemen zo snel mogelijk aan te pakken. De werknemer krijgt de mogelijkheid om tijdens zijn tewerkstelling de opleidingen te volgen die nodig zijn voor het vinden van 'gewoon' werk na de sociale tewerkstelling. Dit kan een sollicitatietraining of Nederlandse taallessen zijn, maar ook andere opleidingen komen in aanmerking.

Het is niet de bedoeling dat de sociale tewerkstelling uitmondt in werkloosheid, maar wel verdergezet wordt in een andere tewerkstelling. Daarom wordt aan het einde van de tewerkstelling extra aandacht gegeven aan het solliciteren naar een nieuwe job. De sociale tewerkstelling eindigt normaal als de werknemer recht heeft op een werkloosheidsuitkering. Als de werknemer geen nieuw werk gevonden heeft, wordt hij geholpen bij zijn aanvraag voor een werkloosheidsuitkering. Voor mensen die dat willen, biedt het team tewerkstelling nog begeleiding na de sociale tewerkstelling, bv. bij het zoeken naar ander werk, om een gepaste beroepsopleiding te vinden, om problemen met een nieuwe werkgever te bespreken.

Waar kan u aan het werk bij een sociale tewerkstelling?

De sociale tewerkstelling kan lopen in één van de eigen diensten en instellingen van het OCMW (bijvoorbeeld een verzorgingseenheid, een administratieve dienst, de klusjesdienst), bij de stad Leuven (vooral in de groen- of de milieudienst) of de KU Leuven (deze mogelijkheid is eerder gericht op hogergeschoolden die om één of andere reden niet terecht kunnen op de gewone arbeidsmarkt).

Het OCMW stelt mensen tewerk in een 20-tal vzw's in het Leuvense. De meeste sociale tewerkstellingen lopen bij de volgende vzw's:

  • Spit
  • Wonen en Werken (o.a. met middelen van Sociale Economie);
  • Velo (o.a. met middelen van Sociale Economie).

Soms kan een sociale tewerkstelling ook gerealiseerd worden bij een privéwerkgever, zowel in een arbeiders- als een bediendenfunctie. 
Het OCMW is de juridische werkgever.  Het betaalt het loon aan de werknemer en krijgt hiervoor een toelage van de federale overheid als tussenkomst in de loonkost. 
De privéwerkgever betaalt aan het OCMW het verschil tussen het bruto jaarloon en de toelage. Die tussenkomst ligt tussen de 810 en de 1062 euro per maand, afhankelijk van de leeftijd van de werknemer. De privéwerkgever oefent toezicht uit op de taakuitvoering en arbeidsattitude. 
Het OCMW en de privéwerkgever sluiten een samenwerkingsovereenkomst af om de voorwaarden van de terbeschikkingstelling vast te leggen.

Wat zijn de arbeidsvoorwaarden bij een sociale tewerkstelling?

De werknemer komt in dienst van OCMW Leuven met een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Het loon wordt betaald volgens het wettelijk minimumloon. Er is geen onderscheid volgens het opleidingsniveau, het uit te voeren werk of de tewerkstellingsplaats. Het loon wordt aangevuld met maaltijdcheques voor de werkelijk gepresteerde werkdagen. Als de werknemer niet werkt in één van de diensten van het OCMW zelf, wordt de terbeschikkingstelling geregeld in een bijlage aan de arbeidsovereenkomst.

De sociale tewerkstelling is van bepaalde duur. De leeftijd van de werknemer bepaalt de duurtijd van het contract. Het gaat om contracten van 1 tot 2 jaar. Na deze periode zijn er nog andere mogelijkheden om de werknemer in dienst te houden tegen een verminderde kostprijs.